Algemene voorwaarden
de wadden ameland verhuur en beheer 

 

 1. Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met De Wadden Ameland verhuur & beheer en hebben betrekking op alle soorten accommodaties welke door ons worden verhuurd.
1.2. De Wadden Ameland verhuur & beheer wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Reservering

2.1 De wadden Ameland verhuur & beheer neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 24 jaar en ouder. De Wadden Ameland verhuur & beheer behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
2.2 De overeenkomst tussen De Wadden Ameland verhuur & beheer en huurder komt tot stand op het moment dat de reserveringsbevestiging – tevens zijnde de factuur – per post of per email aan u heeft verzonden.
2.3 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan De Wadden Ameland verhuur & beheer te worden doorgegeven.
2.4 Huurder zal aan De Wadden Ameland verhuur & beheer binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. De Wadden Ameland verhuur & beheer is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien de Wadden Ameland verhuur & beheer niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. De Wadden Ameland verhuur & beheer heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.

 1. Wijzigingen in de reservering

3.1 De Wadden Ameland verhuur & beheer is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen.
3.2 Indien De Wadden Ameland verhuur & beheer een wijziging doorvoert heeft De Wadden Ameland verhuur & beheer het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 15,- per wijziging bedragen.

 1. Prijzen

4.1 Huurder is aan De Wadden Ameland verhuur & beheer de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, verschuldigd.
4.2 De prijzen en bijkomende kosten staan voor iedere woning vermeld op de website van de woning in de prijslijst.
4.3 Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden  doorberekend

5. Betaling

5.1 Huurder dient binnen zeven (7) dagen na reservering een aanbetaling te voldoen bestaande uit vijftig procent (50%) van de huursom . Twee (2) maanden voor aankomstdatum dient huurder de overige vijftig procent (50%) van de huursom te voldoen.
5.2 Indien een reservering twee (2) maanden of korter voor aankomstdatum plaats vindt, dient het gehele bedrag conform de reserveringsbevestiging binnen acht (8) dagen na reservering door huurder aan De wadden Ameland verhuur & beheer te worden voldaan.
5.3 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de reissom, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
5.4 De Wadden Ameland verhuur & beheer heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
5.5 De Wadden Ameland verhuur & beheer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is, indien:|
– bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;
– huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
– huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 20.00 uur, zonder De Wadden Ameland verhuur & beheer tijdig te hebben bericht dat het gehuurde later dan de huurperiode zal worden betrokken.

 1. Wisseldagen

6.1 Aankomst en vertrek is mogelijk op , vrijdag tenzij op de site anders is vermeld. De Wadden Ameland verhuur & beheer vermeldt de dag van aankomst op de reserveringsbevestiging.
6.2 De aankomst- en vertrektijden kunnen per woning variëren. In de regel kan de huurder het gehuurde op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken en dient huurder het gehuurde op de dag van vertrek voor 10.00 uur te verlaten. Afwijkende aankomst- en vertrektijden zijn aangegeven op de reserveringsbevestiging.

 1. Waarborgsom moet worden betaald bij de boeking.

7.1 Huurder zal bij aankomst contant de eventuele kosten voor bed-, bad- en keukenlinnen, de schoonmaakkosten voldoen. tenzij anders is overeengekomen
7.2 De waarborgsom dient als zekerheidstelling voor eventuele schade welke tijdens de huurperiode door huurder aan het gehuurde ontstaat, wordt verrekend met de waarborgsom. Ook extra kosten, zoals extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling, kunnen met de waarborgsom worden verrekend.
7.3 De Wadden Ameland verhuur & beheer zal de betaalde waarborgsom na de eindcontrole van het gehuurde aan huurder retourneren onder aftrek van eventuele schade en kosten. Als de waarborgsom niet voldoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf bij de huurder geïncasseerd.
7.4 De hoogte van de waarborgsom kan variëren, afhankelijk van de woning en de duur van het verblijf.

 1. (Huishoudelijke) reglementen

8.1 Gasten dienen zich te houden aan de door De wadden Ameland verhuur & beheer vastgestelde regels. De Wadden Ameland verhuur & beheer heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond uit de woning te verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
8.2 De Wadden Ameland verhuur & beheer behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. De Wadden Ameland verhuur & beheer is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot de gehuurde accommodatie te weigeren.
8.3. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan de het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van De Wadden Ameland verhuur& beheer. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten van het park(indien aanwezig)
8.4 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
8.5 Het gehuurde wordt aan huurder ter beschikking gesteld door overhandiging van de sleutels. De sleutels worden pas overhandigd, indien de volledige huursom en alle bijkomende kosten door De Wadden Ameland verhuur & beheer zijn ontvangen. Huurder zal op de overeengekomen datum van vertrek voor 10.00 uur de woning verlaten en de sleutels inleveren op de afgesproken plek welke schriftelijk is overeen gekomen. De woning dient bezemschoon opgeleverd te worden, de afwasmachine(indien aanwezig) leeg en de afvalbakken dienen ook leeg te zijn. Eventueel gehuurd bedlinnen in de hal neer leggen.
8.6 De Wadden Ameland verhuur &beheer verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder op te leveren.
8.7 Het gebruik van bedlinnen is verplicht. Huurder is verplicht dit te huren bij De Wadden Ameland verhuur & beheer.
8.8 Huurder dient medewerkers van De Wadden Ameland verhuur & beheer altijd directe toegang tot het gehuurde te verlenen.
8.9 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. De Wadden Ameland verhuur & beheer heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de woning is overschreden.
8.10 Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan De Wadden Ameland verhuur & beheer te worden gemeld en zal direct worden afgerekend.
8.11 Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door De Wadden Ameland verhuur & beheer voor rekening van huurder gebracht.
8.12 Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook- en was doeleinden te gebruiken, dan die waarin door De wadden Ameland verhuur & beheer is voorzien.

 1. Huisdieren

9.1 De Wadden Ameland verhuur & beheer heeft in de prijslijst afzonderlijk vermeld of de huurder huisdieren mag meenemen en zo ja, hoeveel huisdieren per accommodatie zijn toegestaan.
9.2 Huurder dient bij de boeking op te geven of hij huisdieren wenst mee te nemen.
9.3 Huurder dient eventuele aanwijzingen op het meebrengen van een huisdier op te volgen. De huisdieren moeten aangelijnd zijn en mogen geen overlast bezorgen.

 1. Overmacht

10.1 De Wadden Ameland verhuur & beheer is niet aansprakelijk indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal De wadden Ameland verhuur & beheer in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 De Wadden Ameland verhuur& beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf bij De wadden Ameland verhuur & beheer
11.2 De Wadden Ameland verhuur & beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder bij De Wadden Ameland verhuur & beheer niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
11.3 De Wadden Ameland verhuur & beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolge van een verblijf op het terrein van het gehuurde of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten ( bijv. speelgoed)
11.4 De Wadden Ameland verhuur & beheer is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
11.5 De Wadden Ameland verhuur & beheer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uitmondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
11.6 De Wadden Ameland verhuur & beheer is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
11.7 Huurder en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van De Wadden Ameland verhuur & beheer, ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten en/of van derden die zich vanwege huurder in het huis bevinden.
11.8 Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere,doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door De Wadden Ameland verhuur & beheer met de waarborgsom worden verrekend.
11.9 Huurder verklaart bekend te zijn met de ligging, de inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, website, etc.

 1. Klachten

12.1 Ondanks de zorg en inspanning van De Wadden Ameland verhuur & beheer kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de verhuurders. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht te mailen tijdens uw verblijf. De e-mail kunt u binnen acht (8) dagen na vertrekdatum sturen aan: info@dewaddenameland.nl Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen.
12.2 Op alle overeenkomsten tussen huurder en De Wadden Ameland verhuur & beheer is Nederlands recht van toepassing.

 1. Annuleringsvoorwaarden

13.1 Op alle boekingen zijn de volgende annuleringspercentages van toepassing. De door huurder aan De wadden Ameland verhuur & beheer verschuldigde vergoedingen bij annuleringen van de totale reissom bedragen:

 1. bij annulering meer dan drie maanden voor de aankomstdatum, vijftig percent (50%) van de reissom.
 2. bij annulering binnen drie maanden voor aankomstdatum, vijfenzeventig percent (75%) van de reissom.
 3. bij annulering binnen 6 weken tot de dag van aankomt zijn de annuleringskosten honderd percent van de reissom (100%).

13.2 Huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u terecht een beroep doet op uw annuleringsverzekering keert de verzekeraar de eventueel door u verschuldigde annuleringsvergoeding uit aan de huurder.